Kernwaarden

Kernwaarden van Nautilus

De kernwaarden van Nautilus zijn:

 1. Een mix tussen gemeenschappelijkheid en individueel wonen
 2. Ecologische duurzaamheid
 3. Ruimte bieden voor
  − een culturele broedplaats
  − maatschappelijke betrokkenheid
  − een mix tussen wonen en werken

Leven in Nautilus

Kiezen voor Nautilus is kiezen voor meer dan alleen maar wonen. In de aanleg van het gebouw zijn immers verschillende collectieve delen bedacht.
Inzet van bewoners is onmisbaar voor het goed functioneren van het gebouw en de gemeenschap (beheer, onderhoud, activering, bestuur). We willen dit gemeenschappelijke werk zoveel mogelijk verdelen over alle bewoners. We verwachten daarom dat iedere bewoner zich hiervoor verantwoordelijk voelt en er naar eigen kunnen een bijdrage aan levert.

Nautilus hoopt op de volgende wijze inzet van de bewoners te generen en te
waarborgen:

 • Door samen te zorgen voor een stimulerende sfeer, een goede organisatie en een zo prettig mogelijke taakverdeling waarin iedereen tot zijn recht komt.
 • Door naar elkaar de verwachting uit te spreken dat
  • iedere bewoner een taak vervult voor een bepaald onderdeel van Nautilus als gebouw of gemeenschap.
  • elk huishouden regelmatig deelneemt aan de bewonersvergadering
 • Door nieuwe bewoners op voorhand te informeren over de visie en kernwaarden van Nautilus.

Gebruik van collectieve ruimtes

Nautilus beschikt naast de collectieve delen (zoals de gangen en het trappenhuis) ook over collectieve ruimtes. De collectieve ruimtes zijn:

 • de multifunctionele zaal
 • expositie/ barruimte
 • binnentuin
 • 2 daktuinen
 • dakterras met buitenkeuken
 • logeerkamer

Al deze collectieve ruimtes dienen voor:

 • onstpanning
 • ontmoeting
 • activiteiten die passen bij de kernwaarden van Nautilus.

In principe moeten alle bewoners van de collectieve ruimtes gebruik kunnen maken, tenzij de bewonersvergadering anders beslist.

Voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes kunnen huisregels opgesteld worden in het huishoudelijk reglement.

Werkgroepen nemen de verantwoordelijkheid voor onderhoud, beheer en programmering van de collectieve ruimtes.

In de collectieve ruimtes en delen streven wij naar een aangename en veilige sfeer voor iedereen. Dit kunnen we bereiken door goed contact en prettige communicatie. Gedrag dat dit kan verstoren is daarom niet gewenst. We denken o.a. aan:

 • agressie: verbaal en/of fysiek
 • racisme en/of elke vorm van discriminatie.
 • seksistisch gedrag
 • seksuele intimidatie
 • Pestgedrag
 • Het overtreden van de huisregels

Gebruik van privé ruimtes

Elke eigenaar is vrij zich te gedragen in en gebruik te maken van zijn of haar privé ruimte zoals hij of zij dat wil, mits

 • dit geen overlast veroorzaakt voor de medebewoners
 • dit de veiligheid (of het gevoel van veiligheid) van de medebewoners niet aantast.

In principe is het de bedoeling dat de eigenaar zelf in zijn of haar woning woont. Door zelf in het gebouw te wonen is de betrokkenheid bij de Nautilusgemeenschap immers automatisch groter. De privé ruimtes kunnen deels gebruikt worden als werkruimte, maar zijn niet bedoeld om uitsluitend als werkruimte te dienen. In het huishoudelijk reglement maken we afspraken over verhuur van de privé ruimtes.

Besluiten nemen en organisatie

We willen ons binnen de VVE Nautilus organiseren op een manier die zo veel mogelijk inspraak en betrokkenheid creëert en het tegelijkertijd mogelijk maakt om slagvaardig beslissingen te kunnen nemen.

Binnen de VVE willen we daarom de volgende “organen” hebben:

 • bewonersvergadering (de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VVE)
 • bestuur (jaarlijks gekozen door ALV en met minimaal 3 leden; voorzitter, secretaris, penningmeester)
 • werkgroepen

Aangezien Nautilus ook gemeenschappelijke voorzieningen heeft en betrokkenheid van alle bewoners belangrijk is, vergadert de bewonersvergadering minimaal 2x per jaar. In principe worden alle besluiten op deze ALV genomen.

De ALV besluit op basis van de instemmingsprocedure. Dit is dezelfde procedure als die we nu in de deelnemersvergadering gebruiken. We streven daarbij naar goede en breed gedragen besluiten, waarbij we niet louter de mening van de meerderheid volgen maar als groep ook tegemoet proberen te komen aan eventuele bezwaren tegen voorstellen.

Om een eventuele patstelling te vermijden, gebruiken we als “achtervangprocedure” stemming bij meerderheid op een nieuwe vergadering in het geval we met de instemmingsprocedure niet tot een besluit kunnen komen.

Elk appartement krijgt een gelijk aantal stemmen in de ALV, namelijk twee. De twee stemmen hoeven niet gelijkluidend uitgebracht te worden. In de praktijk zullen partners die in hetzelfde huis wonen daardoor elk hun eigen stem hebben.

Om besluiten buiten de vergadering om te kunnen nemen kan een (werk)groep, het bestuur of een bewoner een “mandaat” vragen. Bewoners kunnen altijd werkgroepen oprichten en daarvoor een mandaat vragen aan de bewonersvergadering. Binnen dat mandaat beslist de werkgroep zelf.
Eén van de werkgroepen is de kascommissie, die de jaarrekening controleert.